top of page
מיחזור כימיקלים​

לחברת ריסייטק יכולת ואישורים המאפשרים לה למחזר זרמים

אשר מפונים ממפעלים ולהעביר את התוצרים לשימוש חוזר,

או להחזיר את התמיסות לשימוש החוזר אצל הלקוח

המיחזור מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

לבדיקת אפשרויות מיחזור של שפכים ממפעלכם פנו אלינו

shutterstock_1100794049.jpg
צנרת4.jpg
bottom of page